เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ที่บริเวณวัดบ้านแม่ระวาน ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายเฉลิมศักดิ์ แหงมงาม นายอำเภอสามเงา นายวิรัช วานิชธนากุล  ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.ตาก นายภัทรชนน์ บุญมี นายก อบต.ยกกระบัตร นายสบเกษม แหงมงาม รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และประชาชนในพื้นที่กว่า 500 คน  ได้ร่วมกัน รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์ จำนวน 1,100 กล้า  ในที่ดินและพื้นที่ของวัดแม่ระวาน โดยชาวบ้านจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนบำรุงรักษาต้นสักมเหสักข์-สักสยามมินทร์ ให้อยู่ยังยืน ตลอดไป

รายงานแจ้งว่า ธนาคาร ธกส.ตาก ได้รับพระราชทานกล้ามเหสักข์ – สักสยามินทร์ ที่เป็นเนื้อเยื่อพันธ์กรรมต้นสักใหญ่ อายุ 1,500 ปี ที่ อ.ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จากมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  จำนวน 1,100 กล้า และเชิญชวนพนักงาน ธกส.ตาก เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทหาร ตำรวจ พลเรือน นักเรียน ผู้บริหาร พนักงานองค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชน 500 คน ร่วมกันปลูกต้นสักดังกล่าวข้างต้น รอบบริเวณและในที่ดินของวัดแม่ระวาน ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา ในพื้นที่ 20 ไร่ เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ทรงมีพระชนมายุ ครบรอบ 84 พรรษา โดยมีทุกหน่วยงานในพื้นที่และนอกพื้นที่  มาร่วมกันปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ดังกล่าว อย่างพร้อมเพรียงกัน.

นายเฉลิมศักดิ์ แหงมงาม นายอำเภอสามเงา

 

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยกระทงดอกไม้

นายวิรัช วานิชธนากุล  ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.ตาก กล่าวรายงานโครงการ

1 2 ถัดไป>>