เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร ได้จัดทำ โครงการขยะแลกไข่ น้ำมันพืช น้ำปลา ลดค่า ครองชีพขึ้นที่บ้านสองแคว หมู่ 4 และ 12 เพื่อส่งเสริม ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะมากยิ่งขึ้น สร้างจิตสำนึกที่ดีใน การคัดแยก รักษา สภาพแวดล้อมภายในชุมชน และช่วยลด ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได้อีกทางหนึ่ง